...
loader image

ФОП: яку групу обрати у 2023 році

Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Допоміжні види економічної діяльності – це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.